Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 57
Rank K.Cương
Số Skin 58
550,000đ
Số Tướng 52
Rank K.Cương
Số Skin 31
290,000đ
Số Tướng 58
Rank C.Thủ
Số Skin 77
450,000đ
Số Tướng 40
Rank C.Thủ
Số Skin 39
900,000đ
Số Tướng 110
Rank C.Thủ
Số Skin 159
1,800,000đ
Số Tướng 54
Rank C.Thủ
Số Skin 53
500,000đ
Số Tướng 86
Rank C.Thủ
Số Skin 108
1,700,000đ
Số Tướng 96
Rank K.Cương
Số Skin 143
1,800,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 43
290,000đ
Số Tướng 110
Rank C.Thủ
Số Skin 237
4,000,000đ
Số Tướng 73
Rank C.Thủ
Số Skin 100
1,500,000đ
Số Tướng 110
Rank C.Thủ
Số Skin 259
5,500,000đ
Số Tướng 76
Rank C.Thủ
Số Skin 76
550,000đ
Số Tướng 56
Rank C.Thủ
Số Skin 40
350,000đ
Số Tướng 105
Rank C.Thủ
Số Skin 138
2,500,000đ
Số Tướng 58
Rank C.Thủ
Số Skin 49
470,000đ
Số Tướng 48
Rank K.Cương
Số Skin 47
250,000đ
Số Tướng 53
Rank C.Thủ
Số Skin 52
350,000đ
Số Tướng 86
Rank C.Thủ
Số Skin 138
4,000,000đ
Số Tướng 45
Rank C.Thủ
Số Skin 45
1,200,000đ