Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 67
Rank C.Thủ
Số Skin 70
1,200,000đ
Số Tướng 67
Rank C.Thủ
Số Skin 78
600,000đ
Số Tướng 75
Rank K.Cương
Số Skin 93
900,000đ
Số Tướng 87
Rank C.Thủ
Số Skin 90
850,000đ
Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 95
900,000đ
Số Tướng 91
Rank C.Thủ
Số Skin 88
820,000đ
Số Tướng 86
Rank C.Thủ
Số Skin 88
750,000đ
Số Tướng 76
Rank C.Thủ
Số Skin 84
730,000đ
Số Tướng 80
Rank K.Cương
Số Skin 89
750,000đ
Số Tướng 71
Rank C.Thủ
Số Skin 77
1,300,000đ
Số Tướng 73
Rank K.Cương
Số Skin 60
500,000đ
Số Tướng 94
Rank C.Thủ
Số Skin 106
1,800,000đ
Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 122
1,600,000đ
Số Tướng 106
Rank C.Thủ
Số Skin 125
1,500,000đ
Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 127
1,500,000đ
Số Tướng 83
Rank C.Thủ
Số Skin 100
1,000,000đ
Số Tướng 33
Rank K.Cương
Số Skin 26
750,000đ
Số Tướng 59
Rank C.Thủ
Số Skin 36
900,000đ
Số Tướng 40
Rank C.Thủ
Số Skin 26
1,200,000đ
Số Tướng 90
Rank C.Thủ
Số Skin 87
850,000đ